Một hình thang có đáy lớn 45 cm, đáy bé kém đáy lớn 15 cm; chiều cao hình thang là 32 cm. Tính diện tích của hình thang đ

Một hình thang có đáy lớn 45 cm, đáy bé kém đáy lớn 15 cm; chiều cao hình thang là 32 cm. Tính diện tích của hình thang đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới