Một hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 6,8cm.Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Chiều Cao bằng 8cm.Tính diện tích hình thang đó

Một hình thang có đáy lớn hơn đáy bé 6,8cm.Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Chiều Cao bằng 8cm.Tính diện tích hình thang đóViết một bình luận

Câu hỏi mới