Một hình thang có đáy lớn là 8,4 cm phẩy đáy bé là bằng 2/3 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy Tính diệ

Một hình thang có đáy lớn là 8,4 cm phẩy đáy bé là bằng 2/3 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy Tính diện tích hình thang đoViết một bình luận

Câu hỏi mới