Một hình thang có diện tích là 225dm . Biết đây bé dai 10dm đây lớn dài 2,6m Tính chiều cao của hình thang

Một hình thang có diện tích là 225dm . Biết đây bé dai 10dm đây lớn dài 2,6m Tính chiều cao của hình thangViết một bình luận

Câu hỏi mới