Một hình thang có tổng hai đáy là 78dm, đáy lớn bằng 7/6 đáy nhỏ, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn,.Tính diện tích hình thang đó

Một hình thang có tổng hai đáy là 78dm, đáy lớn bằng 7/6 đáy nhỏ, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn,.Tính diện tích hình thang đóViết một bình luận

Câu hỏi mới