Một khu đất hình thang có đáy lớn là 90m .Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng 3/4 đáy bé . Tính diện tích khu đất hìn

Một khu đất hình thang có đáy lớn là 90m .Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng 3/4 đáy bé . Tính diện tích khu đất hình thang?

2 bình luận về “Một khu đất hình thang có đáy lớn là 90m .Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn , chiều cao bằng 3/4 đáy bé . Tính diện tích khu đất hìn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé khu đất hình thang :
  90 : 3 xx 2 = 60 ( m )
  Chiều cao khu đất hình thang :
  60 : 4 xx 3 = 45 ( m )
  Diện tích khu đất hình thang : 
  ( 60 + 90 ) xx 45 : 2 = 3375 ( m² )
  Đáp số : 3375m²
  @Harry
  @D.nguyenanhthu315

  Trả lời

Viết một bình luận