Một lớp có 16 học sinh năm và 24 học sinh nữ. A. Số học năm chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp.

Một lớp có 16 học sinh năm và 24 học sinh nữ.

A. Số học năm chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp.

B.số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nữ.

2 bình luận về “Một lớp có 16 học sinh năm và 24 học sinh nữ. A. Số học năm chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số học sinh cả lớp là
           16 + 24 = 40 ( học sinh )
   a,  số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là
          16 ÷ 40 × 100 = 40%
  b,   số học sinh nữ bằng số phần trăm học sinh cả lớp là
            24 ÷ 40 × 100 = 60%
                 Đ/s:  a, 40%
                         b, 60%

  Trả lời
 2. A,Số học sinh nam chiến số phần trăm số học sinh cả lớp là:
  16:(24+16)=0,4=40 %
  B,Số học nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:
  24:(16+24)=0,6=60%
  Đáp số:a,40%
  b,60%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới