một lớp học có 12 bạn nữ và số bạn nữ bằng 40 % số học sinh của lớp đó. hỏi lớp có bao nhiêu bạn nam ?

một lớp học có 12 bạn nữ và số bạn nữ bằng 40 % số học sinh của lớp đó. hỏi lớp có bao nhiêu bạn nam ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới