Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 40 m. Đáy bé bằng 80% đáy lớn. Chiều cao bằng 3/4 đáy bé. Trên mảnh đất đó người ta dàn

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 40 m. Đáy bé bằng 80% đáy lớn. Chiều cao bằng 3/4 đáy bé. Trên mảnh đất đó người ta dành 45,5% diện tích để trồng hoa, còn lại là trồng rau. Tính diện tích trồng rau?Viết một bình luận

Câu hỏi mới