Một máy cày làm trong 2 đợt cày xong diện tích cánh đồng . Đợt đầu cày được 1/2 diện tích . Đợt sau cày tiếp 1/3 diện tích

Một máy cày làm trong 2 đợt cày xong diện tích cánh đồng . Đợt đầu cày được 1/2 diện tích . Đợt sau cày tiếp 1/3 diện tích còn lại và 6 hec- ta thì hết cánh đồng. Tính diện tích cánh đồng đó

Mong mọi người giúp mình với nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới