Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu người đó bán đi 1/10 số gạo đó, lần sau bán đc 1/3 số gạo còn lại. Hỏi sau lần bán gạo

Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu người đó bán đi 1/10 số gạo đó, lần sau bán đc 1/3 số gạo còn lại. Hỏi sau lần bán gạo thì người đó còn lại bao nhiêu tấn gạo?

2 bình luận về “Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu người đó bán đi 1/10 số gạo đó, lần sau bán đc 1/3 số gạo còn lại. Hỏi sau lần bán gạo”

 1. Giải đáp:
   $0,069 tấn$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lần đầu người đó bán số tấn gạo là:
  $0,23×$$\frac{1}{10}$$ = 0,023$ (tấn)
  Người đó còn lại tấn hgaoj sau lần đầu bán là:
  $0,23-0,023=0,207$ (tấn)
  Sau lần bán gạo thì người đó được là:
  $0,207×$$\frac{1}{3}$$=0,069$(tấn)
  ĐS: $0,069$tấn
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   0,138 tấn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 0,23 tấn = 230 kg
  Lần 1 bán được là:
  230 :10 = 23 (kg)
  Số gạo còn lại của lần 1 là:
  230 – 23= 207 (kg)
  Lần 2 bán được là:
  207 : 3 = 69 (kg)
  Vậy người đó còn lại là:
  207 – 69 = 138(kg)
  Đổi 138 kg = 0,138 tấn
  Đáp số: 0,138 tấn gạo.
  @Xuyenguyen995

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới