Một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút đi được 120 km.Tính vận tốc của xe máy.

Một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút đi được 120 km.Tính vận tốc của xe máy.

2 bình luận về “Một người đi xe máy trong 3 giờ 20 phút đi được 120 km.Tính vận tốc của xe máy.”

 1. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi : 3 giờ 20 phút = 3 + (20)/(60) = (10)/3 giờ
  Vận tốc của xe máy là : 
  120 : (10)/3 = 36 (km / giờ)
                Đáp số : 36 km / giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới