Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của một thùng sắt không có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,8 m. a, Tính di

Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của một thùng sắt không có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,8 m.

a, Tính diện tích càn phải sơn

b, Người ấy phải trả bao nhiêu tiền biết tiền sơn mối mét vuông là 10 000 đồng .Viết một bình luận

Câu hỏi mới