Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài Tính diện tích tấm bìa đó

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài Tính diện tích tấm bìa đó

2 bình luận về “Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài Tính diện tích tấm bìa đó”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng tấm bìa là :
  6,5:5xx3=3,9(m)
  Diện tích tấm bìa là :
  6,5xx3,9=25,35(m^2)
     $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng của hình chữ nhật đó là : 
      6,5 × 3/5 = 3,9 (m)
   Diện tích hình chữ nhật đó là :
       3,9 × 6,5 = 25,35 (m^2)
             Đáp số : 25,35 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới