Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 23m , đáy lớn 37m chiều Cao Bằng trung Bình cộng tổng độ dài đáy cứ 100m2

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 23m , đáy lớn 37m chiều Cao Bằng trung Bình cộng tổng độ dài đáy cứ 100m2

Thu hoạch được 35 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thócViết một bình luận

Câu hỏi mới