Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 20m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy A.diện tích

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 20m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy

A.diện tích thửa ruộng

B.trên thửa ruộng đó cứ 100² thu hoạch 50 kg thóc .Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 20m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy A.diện tích”

 1. Đáy bé là:
  20 xx 1/2 = 10 ( m)
  Chiều cao là:
  ( 20 + 10 ) : 2 = 15 ( m)
  a,Diện tích thửa ruộng là:
  ( 20 + 10 ) xx 15 : 2 = 225 ( m^2)
  b, Số kg thu được là:
  225 : 100 xx 50 = 112,5 ( kg thóc)
  Đổi 112,5 kg thóc = 1,125 tạ thóc
  Đáp số
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé thửa ruộng hình thang là:
  20 x 1/2 = 10 ( m )
  Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
  ( 20 + 10 ) : 2 = 15 ( m )
  a) Diện tích thửa ruộng hình thang là:
  ( 20 + 10 ) x 15 : 2 = 225 ( m^2 )
  b) Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:
  225 : 100 x 50 = 112,5 ( kg thóc )
  Đổi 112,5 kg = 1,125 tạ
  Đáp số: a) 225 m^2
               b) 1,125 tạ thóc
   

  Trả lời

Viết một bình luận