Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 25,5m đáy bé kém đáy lớn 1m, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . a)Tính di

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 25,5m đáy bé kém đáy lớn 1m, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy .

a)Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó?

b)trên thửa ruộng đó người ta trồng ngô biết 10m² thì thứ hoặc được 40 kg ngô.Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg ngô?Viết một bình luận

Câu hỏi mới