Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy A) tính di

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy

A) tính diện tích thửa ruộng đó

B) biết rằng cứ 100m² thu hoạch được 50 kg thóc .Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

C) 45000m²=……..ha

27dm²=………..m²

15m²4dm²=………..m²

2,324km²=………..ha

Giúp em mới ak

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m đáy bé bằng 1/2 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy A) tính di”

 1.                         bài giải
       đáy bé của thửa ruộng đó là :
           80 x 1/2 = 40 ( m )
       chiều cao của thửa ruộng đó là :
            ( 80 + 40 ) : 2 = 60 ( m )
  A ) diện tích thửa ruộng hình thang đó là :
            ( 80 + 40 ) x 60 : 2 = 3600 ( m2 )
  B ) người ta thu được số tạ thóc trên thửa ruộng đó là :
           3600 : 100 x 50 = 1800 ( kg )
           đổi : 1800 kg = 18 tạ
               đáp số :  A ) 3600 m2
                              B )18 tạ
  C ) 45000 m2 = 4,5 ha
       27 dm2 = 0,27 m2
       15 m2 4 dm2 = 15,04 m2
       2,324 km2 = 232,4 ha
  ( mk ko bt vt mét vuông hay đề – xi – mét vuông nên bạn thông cảm )

  Trả lời

Viết một bình luận