Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn,chiều cao bằng 80% đáy lớn. a)Tính diện tích th

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn,chiều cao bằng 80% đáy lớn.

a)Tính diện tích thửa ruộng đó

b)Biết rằng cứ 100m vuông thì thu hoạch được 65kg thóc.Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Giải giúp em vs ạ.Em c.ơn anh chị trc ạ

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn,chiều cao bằng 80% đáy lớn. a)Tính diện tích th”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé là :
           55 × 3 :5 = 33 ( m )
  CHiều cao là :
           55 × 80 : 100 = 44 ( m )
  Diện tích là :     
        33 + 55 : 2 × 44 = 1936 ( m^2 )
  Thu hoạch được   :
              1936 : 100 × 65 = 1258 , 4 ( k g )
  Đổi :1258,4kg= 12 , 584 tạ
      $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Đáy nhỏ của thửa ruộng đó là :
         55 xx 3/5 = 33 (m)
  CHiều cao của thửa ruộng đó là :
         55 xx 80 : 100 = 44 ( m)
  Diện tích của thửa ruộng đó là :
           (33 + 55)/2 xx 44 = 1936 (m^2)
  Người ta thu hoạch được là :
            1936 : 100 xx 65 = 1258,4 ( kg) = 12,584 ( tạ )
                    ĐÁp số :……….
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới