Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m ,đáy bé bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy bé.Trung bình trong một năm 1

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m ,đáy bé bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy bé.Trung bình trong một năm 1ha thu được 6500kg thóc? Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó trong một năm ?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84m ,đáy bé bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy bé.Trung bình trong một năm 1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé thửa ruộng :
  84 xx 85% = 71,4 ( m )
  Chiều cao thưa ruộng :
  71,4 : 3 xx 2 = 47,6 ( m )
  Diện tích thửa ruộng :
  ( 84 + 71,4 ) xx 47,6 : 2 = 3698,52 ( m² ) 
                                        = 0,369852 m²
  Số thóc thu được trên thửa ruộng :
  0,369852 : 1 xx 6500 = 2404,038 ( kg )
  Đáp số : 2404,038 kg
  @Harry
  @D.nguyenanhthu315

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Đáy bé có độ dài là :
  84 x 85% = 71,4 (m)
  Chiều cao có độ dài là :
  71,4 x 2/3 = 47,6 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  (84 + 71,4) x 47,6 : 2 = 3698,52(m^2)
  Đổi 3698,52 m^2 = 0,369852 ha
  Thu hoạch được số kg thóc là :
  0,369852 : 1 x 6500 = 2404,038 (kg)
                               Đáo số  : 2404,038 kg thóc
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới