Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 15m chiều cao bằng 12m.Trên thửa ruộng đó người ta cấy lúa cứ 10 m

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 15m chiều cao bằng 12m.Trên thửa ruộng đó người ta cấy lúa cứ 10 m2 thu được 20kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 15m chiều cao bằng 12m.Trên thửa ruộng đó người ta cấy lúa cứ 10 m”

 1. Bài giải
  Tổng độ dài hai đáy là:
  $\text{15 × 2 = 30(m)}$
  Diện tích thửa ruộng là:
  $\text{30 × 12 ÷ 2 = 180(m²)}$
  Số tạ thóc thu được là:
  $\text{180 ÷ 10 × 20 = 360(kg) = 3,6 tạ}$
      Đ/số:…
  $#linh1$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng độ dài 2 đáy là :
         15 xx 2 = 30 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang là :
          30 xx 12 : 2 = 180 (m^2)
  Cả thửa ruộng thu được số ki – lô – gam thóc là :
           180 : 10 xx 20 = 360 (kg)
  Đổi 360kg = 3,6 tạ
                         Đáp số : 3,6 tạ
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận