Tháng này tổ 1 được giao làm 420 sản phẩm cuối tháng tổ làm được 483 sản phẩm hỏi tổ đó vượt mức bao nhiêu phần trăm

Tháng này tổ 1 được giao làm 420 sản phẩm cuối tháng tổ làm được 483 sản phẩm hỏi tổ đó vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới