Số 4,728 Giá trị của chữ số 2 là Giá trị của chữ số 4 Là Giá trị của chữ số 8 là

Số 4,728

Giá trị của chữ số 2 là

Giá trị của chữ số 4 Là

Giá trị của chữ số 8 làViết một bình luận

Câu hỏi mới