sos n+m+p=2009 m × 2 + n × 2 =2× (m + n +p ) = 2× 2009 4018

sos n+m+p=2009 m × 2 + n × 2 =2× (m + n +p ) = 2× 2009 4018

1 bình luận về “sos n+m+p=2009 m × 2 + n × 2 =2× (m + n +p ) = 2× 2009 4018”

Viết một bình luận