Tháng vừa qua xí nghiệp may được 750 bộ quần áo tính ra Đạt 120% kế hoạch ban đầu hỏi xí nghiệp may hơn bao nhiêu bộ quần

Tháng vừa qua xí nghiệp may được 750 bộ quần áo tính ra Đạt 120% kế hoạch ban đầu hỏi xí nghiệp may hơn bao nhiêu bộ quần áoViết một bình luận

Câu hỏi mới