Tìm x biết, 80% của x là 36kg 12,5% của x là 48m 75% của x là 22,51 7,2% của x là 2,7ha

Tìm x biết,

80% của x là 36kg

12,5% của x là 48m

75% của x là 22,51

7,2% của x là 2,7ha

2 bình luận về “Tìm x biết, 80% của x là 36kg 12,5% của x là 48m 75% của x là 22,51 7,2% của x là 2,7ha”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới