Tìm số hạng thứ 50 của dãy sau 0;1;4;7;10;…;…;..;

Tìm số hạng thứ 50 của dãy sau

0;1;4;7;10;…;…;..;Viết một bình luận

Câu hỏi mới