Tìm y Y×3,9+y÷10=2,7

Tìm y

Y×3,9+y÷10=2,7

2 bình luận về “Tìm y Y×3,9+y÷10=2,7”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  yxx3,9 + y : 10=2,7
  y xx 3,9 + y xx 1/10 =2,7
  yxx(3, 9 +1/10 ) =2,7
  yxx 4 =2,7
  y= 2,7 : 4
  y=0,675
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   yxx3,9+y:10=2,7
  =>yxx39/10+yxx1/10=2,7
  =>y(39/10+1/10)=2,7
  =>y. 4=2,7
  =>y=2,7:4
  =>y=27/40
  Vậy y=27/40

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới