Tính diện tích của hình thoi biết độ dài đường chéo thứ nhất bằng 15 cm , đường chéo thứ hai dài hơn đường chéo thứ nhất 3

Tính diện tích của hình thoi biết độ dài đường chéo thứ nhất bằng 15 cm , đường chéo thứ hai dài hơn đường chéo thứ nhất 3 cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới