Tính diện tích tam giác biết tổng đáy và chiều cao là 12 cm,chiều cao bằng 1/2 cạnh đáy?

Tính diện tích tam giác biết tổng đáy và chiều cao là 12 cm,chiều cao bằng 1/2 cạnh đáy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới