Tính nhanh A= 3/4 x 6 + 3/6 x 8 + 3/8 x 10 + ……… + 3/2020 x2022

Tính nhanh

A= 3/4 x 6 + 3/6 x 8 + 3/8 x 10 + ……… + 3/2020 x2022Viết một bình luận

Câu hỏi mới