Trong kho có 80 bảo gạo . Trong đó có số bao gạo tẻ chiếm 40%, còn lại là số gạo nếp. Hỏi trong khó còn lại bao nhi

Trong kho có 80 bảo gạo . Trong đó có số bao gạo tẻ chiếm 40%, còn lại là số gạo nếp. Hỏi trong

khó còn lại bao nhiêu gạo nếpViết một bình luận

Câu hỏi mới