Trong một đợt thu gom giấy vụn lớp 5A đặt kế hoạch thu được 15 kg giấy vụn kết kết quả thu được 16,5 kg giấy vụn hỏi lớp 5

Trong một đợt thu gom giấy vụn lớp 5A đặt kế hoạch thu được 15 kg giấy vụn kết kết quả thu được 16,5 kg giấy vụn hỏi lớp 5A vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạchViết một bình luận

Câu hỏi mới