Trong vườn của có 12 cây cam và 28 cây chanh tìm tỉ số phần trăm số cam số với cây trong vườn Gi

Trong vườn của có 12 cây cam và 28 cây chanh tìm tỉ số phần trăm số cam số với cây trong vườn

Giúp em với ạ em cảm ơn

2 bình luận về “Trong vườn của có 12 cây cam và 28 cây chanh tìm tỉ số phần trăm số cam số với cây trong vườn Gi”

 1. số cấy trong vườn là:
  12 + 28 = 40 (cây)
  tỉ số của của cây cam và cây trong vườn là:
  12 : 40 xx 100 = 30 %
  $Đ/s$: 30%
  @V
   

  Trả lời
 2. giải
  Trong vườn có tổng số cây là:
  $12$ + $28$ = $40$ (cây)
  Tỉ số phần trăm của cây cam so với tổng số cây trong vườn là:       
  $12$ : $40$ = $0,3$ = $30$%
              Đáp số: $30$%.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới