Trường tiểu học Kim Đồng có 90% số học sinh có năng lực tốt.Nếu thêm 45 học sinh nữa thì số bạn có năng lực tốt Đạt 95% s

Trường tiểu học Kim Đồng có 90% số học sinh có năng lực tốt.Nếu thêm 45 học sinh nữa thì số bạn có năng lực tốt Đạt 95% số học sinh cả trường.Tính số học sinh của Trường Tiểu học Kim Đồng.
Viết một bình luận