Viết số thích hợp vào chỗ chấm 6m³=……….dm³ 4dm³350cm³=……dm³ 1m³15dm³=…….m³ 2m³75cm³=

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

6m³=……….dm³

4dm³350cm³=……dm³

1m³15dm³=…….m³

2m³75cm³=…..m³

0,2dm³=….cm³

b,

1giờ 15phút=…..giờ

2phút 24 giây =……phút

2 bình luận về “Viết số thích hợp vào chỗ chấm 6m³=……….dm³ 4dm³350cm³=……dm³ 1m³15dm³=…….m³ 2m³75cm³=”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6m³=6 000dm³
  4dm³350cm³=4,350dm³
  1m³15dm³=1,015m³
  2m³75cm³=2,075m³
  0,2dm³=200cm³
  b,
  1giờ 15phút=1,25giờ
  2 phút 24 giây =2,4phút

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)
  6 m^3=6000 dm^3
  4dm^(3) 350 cm^3=4,35 dm^3
  1m^(3) 15 dm^3=1,015 m^3
  2m^(3)75cm^3=2,075  m^3
  0,2 dm^3=200 dm^3
  b)
  1 giờ 15 phút= 1 giờ + 0,25 giờ= 1,25 giờ
  2 phút 24 giây= 2 phút+ 0,4 phút=2,4 phút
  ___________________________________
  a)Áp dụng: 1m^3=1000dm^3
                  1dm^3=0,001 m^3
                  1dm^3=1000cm^3
                  1cm^3=0,001 dm^3
  b) Áp dụng: 1 giờ=60 phút
                      1 phút=1/60 giờ
                      1 phút=60 giây
                      1 giây=1/60 phút

  Trả lời

Viết một bình luận