số học sinh nữ lớp 5A chiếm 54% số học sinh cả lớp. Biết rằng số học sinh nữ trong lớp là 27 bạn. Tính số học sinh cả lớp

số học sinh nữ lớp 5A chiếm 54% số học sinh cả lớp. Biết rằng số học sinh nữ trong lớp là 27 bạn. Tính số học sinh cả lớpViết một bình luận

Câu hỏi mới