số hs lớp 5A chiếm 54% số hs cả lớp. Biết rằng số hs nữ trong lớp là 27 bạn. Tính số hs cả lớp

số hs lớp 5A chiếm 54% số hs cả lớp. Biết rằng số hs nữ trong lớp là 27 bạn. Tính số hs cả lớpViết một bình luận

Câu hỏi mới