số nào là bội chung của tập hợp này : ( 1, 5 ,25)

số nào là bội chung của tập hợp này : ( 1, 5 ,25)Viết một bình luận

Câu hỏi mới