Số thích hợp điền vào chỗ chấm 3,05m…cm

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 3,05m…cm
Viết một bình luận