sos người ta cày lúa trên một thửa ruồng hình chũ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .trung bình 150m2 thu

sos
người ta cày lúa trên một thửa ruồng hình chũ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .trung bình 150m2 thu được 60kg lúa . hỏi thửa ruộn đó thu được bao nhiêu tạ lúaViết một bình luận