$\textit{Đặt tính : }$ `402 : 35`

$\textit{Đặt tính : }$
`402 : 35`Viết một bình luận

Câu hỏi mới