Thể tích khối sắt thứ nhất là 6dm³. Thể tích khối sắt thứ hai là 50cm³. Hỏi thể tích khối sắt thứ nhất gấp bao nhiêu lần thể

Thể tích khối sắt thứ nhất là 6dm³. Thể tích khối sắt thứ hai là 50cm³. Hỏi thể tích khối sắt thứ nhất gấp bao nhiêu lần thể tích khối sắt thứ hai ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới