Theo kế hoạch của nhà máy ích , mỗi ngày bác hoà phải hoàn thanh50 sản phẩm nhưng mỗi làm nhiều hơn kế hoạch 10 sản phẩm.a,Tí

Theo kế hoạch của nhà máy ích , mỗi ngày bác hoà phải hoàn thanh50 sản phẩm nhưng mỗi làm nhiều hơn kế hoạch 10 sản phẩm.a,Tính tỉ số phần trăm của số sản phẩm bác hoà làm đc và số sản phẩm bác hoà phải làm theo kế hoạch .b,bác hoà đã làm vượt bn phần trăm so với kế hoạch nhà máy X đề ra?

1 bình luận về “Theo kế hoạch của nhà máy ích , mỗi ngày bác hoà phải hoàn thanh50 sản phẩm nhưng mỗi làm nhiều hơn kế hoạch 10 sản phẩm.a,Tí”

 1. Bác Hòa đã làm được số sản phẩm trong 1 ngày là:
  50+10=60(sản phẩm)
  a)Tỉ số phần trăm của số sản phẩm bác Hòa làm được và số sản phẩm bác Hòa làm theo kế hoạch là:
  60:50×100=120%
  b)Bác Hòa đã làm vượt kế hoạch số phần trăm là:
  120-100=20%
             Đ/S:a)120%
                    b)20%
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới