tỉ số % của diện tích 4 ô tô đậm sau đây là bnh so với diện tích cả hình vuông biết hình vuông có 16 ô tất cả

tỉ số % của diện tích 4 ô tô đậm sau đây là bnh so với diện tích cả hình vuông biết hình vuông có 16 ô tất cả

2 bình luận về “tỉ số % của diện tích 4 ô tô đậm sau đây là bnh so với diện tích cả hình vuông biết hình vuông có 16 ô tất cả”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới