Tỉ số phần trăm của 8 và 56 là:

Tỉ số phần trăm của 8 và 56 là:

2 bình luận về “Tỉ số phần trăm của 8 và 56 là:”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ số phần trăm của $8$ và $56$ là:
  Phân biệt dạng toán:tỉ số phần trăm dạng $1$
  $CT:a$ so với $b$ tì lấy $a÷b×100$ và viết dấu phần trăm
  $⇒$Tỉ số là:$8÷56×100$%$=100/7=14,29$$%$
  $⇒$tỉ số phần trăng của $8$ và $56$ là:$14,29$$%$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ số phần trăm của 8 và 56 là : 
  8 : 56 xx 100% = (100)/7 ≈ 14,29%
               Đáp số : 14,29%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới