Tìm 2 số biết số lớn chia cho số bé được thương là 0,6 và biết tổng 2 số đó là 40. Tìm số bé và số lớn?

Tìm 2 số biết số lớn chia cho số bé được thương là 0,6 và biết tổng 2 số đó là 40. Tìm số bé và số lớn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới