Tìm x (x+9)+(x-8)+(x+7)+(x-6)+(x+5)+(x-4)=63,6 Tìm X X+78xXx25xX-Xx4=78,6+121,4

Tìm x (x+9)+(x-8)+(x+7)+(x-6)+(x+5)+(x-4)=63,6
Tìm X X+78xXx25xX-Xx4=78,6+121,4

1 bình luận về “Tìm x (x+9)+(x-8)+(x+7)+(x-6)+(x+5)+(x-4)=63,6 Tìm X X+78xXx25xX-Xx4=78,6+121,4”

Viết một bình luận