Tìm X : a) 15,4 – X + 7,3 = 4,5 b) 7,6 – 9,3 + X = 3,2

Tìm X :
a) 15,4 – X + 7,3 = 4,5
b) 7,6 – 9,3 + X = 3,2

2 bình luận về “Tìm X : a) 15,4 – X + 7,3 = 4,5 b) 7,6 – 9,3 + X = 3,2”

 1. Giải đáp:
    
  Lời giải và giải thích chi tiết:       Tìm x:
                                           a,  15,4-x+7,3=4,5
                                               ⇒15,4-x=4,5-7,3
                                               ⇒15,4-x=-2,8
                                               ⇒x=15,4–2,8
                                              ⇒x=15,4+2,8
                                               ⇒x=18,2
                                        Vậy x=18,2
                                              b, 7,6-9,3+x=3,2
                                                ⇒-1,7+x=3,2
                                                ⇒x=3,2-(-1,7)
                                                ⇒x=3,2+1,7
                                                ⇒x=4,9
                                          Vậy x=4,9
                                                 $#leoleo12$             
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới