Tìm X a) X × 2,8 + X × 5,2= 48 b) X × 12,25 -X + X × 2,75 = 1050 c) X × 12,6 – X × 5,6 =42

Tìm X
a) X × 2,8 + X × 5,2= 48 b) X × 12,25 -X + X × 2,75 = 1050 c) X × 12,6 – X × 5,6 =42 d) X × 9,1 + X × 1,9 = 26,4 giúp tôi với làm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới